Haru – Xin Zhao – Patch 9.4 KR Ranked | REGULAR

Xin ZhaoLeague of Legends Highlights

Haru – Xin Zhao – Patch 9.4 KR Ranked | REGULAR

YouTube Channel:
League of Legends Highlights

The latest news on League of Legends