RF Legendary – Nidalee vs. Vel’Koz Mid – Patch 9.13 NA Ranked | LEGENDARY

NidaleeLeague of Legends Highlights

RF Legendary – Nidalee vs. Vel’Koz Mid – Patch 9.13 NA Ranked | LEGENDARY

YouTube Channel:
League of Legends Highlights

The latest news on League of Legends