SKT Teddy VAYNE vs EZREAL ADC – Patch 9.3 KR Ranked

VayneLOL Replays Collection

SKT Teddy VAYNE vs EZREAL ADC – Patch 9.3 KR Ranked

Runes:

YouTube Channel:
LOL Replays Collection

The latest news on League of Legends

VayneLOL Replays Collection

Posted by lolreplaysdb